foto.arhiv
neobiota.sloveniae
tematske.karte
projekti.podatki
habitatni.tipi
katalogi.vrst
moj.BioPortal
 
  tematske.karte   Prikaz karte  
 

Direktiva o habitatihHabitati

 Vrste
1013Gejerjev vrtenec (Vertigo geyeri)
1014ozki vretenec (Vertigo angustior)
1032navadni škržek (Unio crassus) 
1037kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) 
1042dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) 
1052gozdni postavnež (Euphydryas maturna) 
1059strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) 
1060močvirski cekinček (Lycaena dispar) 
1061temni mravljiščar (Maculinea nausithous) 
1065travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 
1071barjanski okarček (Coenonympha oedippus) 
1072Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria) 
1074hromi volnoritec (Eriogaster catax) 
1078 *črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
1082ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus)
1083rogač (Lucanus cervus) 
1084 *eremit, puščavnik (Osmoderma eremita) 
1086škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) 
1087 *alpski kozliček (Rosalia alpina) 
1088hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) 
1089bukov kozliček (Morimus funereus) 
1092primorski koščak (Austropotamobius pallipes) 
1093 *navadni koščak (Austropotamobius torrentium) 
1097laški potočni piškur (Lethenteron zanandreai) 
1098potočni piškurji (Eudontomyzon spp.) 
1105sulec (Hucho hucho) 
1107soška postrv (Salmo marmoratus) 
1114platnica (Rutilus pigus) 
1115primorska podust (Chondrostoma genei)
1120primorska belica (Alburnus albidus) 
1122zvezdogled (Gobio uranoscopus) 
1124beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus) 
1130bolen (Aspius aspius) 
1131blistavec (Leuciscus souffia) 
1134pezdirk (Rhodeus sericeus amarus) 
1136mazenica (Rutilus rubilio) 
1137grba (Barbus plebejus) 
1138pohra (Barbus meridionalis) 
1141pegunica (Chalcalburnus chalcoides)
1145činklja (Misgurnus fossilis) 
1146zlata nežica (Sabanejewia aurata) 
1149nežica (Cobitis taenia)
1152solinarka (Aphanius fasciatus) 
1157smrkež (Gymnocephalus schraetzer)
1159čep (Zingel zingel) 
1160upiravec (Zingel streber) 
1163kapelj (Cottus gobio) 
1167veliki pupek (Triturus carnifex) 
1186 *človeška ribica (Proteus anguinus) 
1188nižinski urh (Bombina bombina) 
1193hribski urh (Bombina variegata) 
1215laška žaba (Rana latastei) 
1220močvirska sklednica (Emys orbicularis) 
1279progasti gož (Elaphe quatuorlineata) 
1303mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
1304veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 
1305južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 
1307ostrouhi netopir (Myotis blythii) 
1308širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus) 
1310dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) 
1316dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 
1321vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
1323veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii) 
1324navadni netopir (Myotis myotis) 
1337bober (Castor fiber) 
1352volk (Canis lupus) 
1354 *rjavi medved (Ursus arctos) 
1355vidra (Lutra lutra) 
1361navadni ris (Lynx lynx) 
1381(Dicranum viride)
1386(Buxbaumia viridis)
1393(Drepanocladus vernicosus)
1419enostavna mladomesečina (Botrychium simplex)
1428štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia) 
1458Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii) 
1474Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii)
1547primorska košeničica (Genista holopetala)
1604alpska možina (Eryngium alpinum) 
1614plazeča zelena (Apium repens)
1714Marchesettijeva smetlika (Euphrasia marchesettii)
1898kranjska sita (Eleocharis carniolica) 
1902lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
1903Loeselova grezovka (Liparis loeselii) 
1927zrnasti kapucar (Stephanopachys substriatus)
1993panonski pupek (Triturus dobrogicus) 
2011velika senčica (Umbra krameri) 
2093velikonočnica (Pulsatilla grandis) 
2511keslerjev globoček (Gobio kessleri) 
2522sabljarka (Pelecus cultratus) 
2533velika nežica (Cobitis elongata) 
2555grbasti okun (Gymnocephalus baloni) 
4014močvirski krešič (Carabus variolosus) 
4019drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) 
4026brazdar (Rhysodes sulcatus) 
4030bakreni senožetnik (Colias myrmidone) 
4033kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria) 
4036veliki frfotavček (Leptidea morsei) 
4045koščični škratec (Coenagrion ornatum) 
4046veliki studenčar (Cordulegaster heros) 
4056drobni svitek (Anisus vorticulus) 
4065jamska školjka, Kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri)
4066nepravi sršaj (Asplenium adulterinum)
4068navadna obročnica (Adenophora lilifolia)
4071Zoisova zvončica (Campanula zoysii) 
4072dinarska smiljka (Cerastium dinaricum)
4078kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa) 
4087 *raznolistna mačina (Serratula lycopifolia)
4089Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana)
4093rumeni sleč (Rhododendron luteum) 
4096močvirski meček (Gladiolus palustris)
4101travniška morska čebulica (Scilla litardierei) 
4104jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum) 
4108kranjski jeglič (Primula carniolica) 
4117rebrinčevolistna hladnikija (Hladnikia pastinacifolia) 
 Habitati
(1110)Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode
(1120) *Podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae)
(1130)Izlivi rek, estuariji
(1140)Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki  
(1150) *Obalne lagune
(1170)Morski grebeni
(1210)Združbe enoletnic na obalnem drobirju
(1240)Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium  
(1310)Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku
(1320)Sestoji metličja (Spartinion maritimae)
(1410)Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)
(1420)Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)  
(3130)Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in ...  
(3140)Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami z vrstami parožnic (Chara spp.)  
(3150)Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition  
(3160)Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode  
(3180) *Presihajoča jezera  
(3220)Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov  
(3230)Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njih ...  
(3240)Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov  
(3260)Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitric ...  
(3270)Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p.
(4060)Alpske in borealne resave  
(4070) *Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  
(5130)Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih  
(6110) *Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi)  
(6130)Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae  
(6150)Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
(6170)Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh  
(6210) *Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna r ...  
(6230) *Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v mont ...  
(62A0)Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae)  
(6410)Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( ...  
(6430)Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem  
(6510)Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
(6520)Gorski ekstenzivno gojeni travniki  
(7110) *Aktivna visoka barja  
(7140)Prehodna barja  
(7150)Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion
(7210) *Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae ...  
(7220) *Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)  
(7230)Bazična nizka barja  
(8120)Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)
(8160) *Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(8210)Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok  
(8220)Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
(8240) *Apnenčasti podi  
(8310)Jame, ki niso odprte za javnost  
(8340)Stalni ledeniki
(9110)Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum  
(9180) *Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih
(91D0) *Barjanski gozdovi
(91E0) *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior ( ...  
(91F0)Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus ex ...  
(91K0)Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))  
(91L0)Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)  
(91R0)Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)  
(9340)Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia
(9410)Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)  
(9530) *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora  
 Porabljen čas: 0,072 sekunde
BioPortal © 2005-2024
O portalu Partnerji Novice RSS Stik